Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošus nekustamo īpašumu Kauguru pagastā:

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošus nekustamo īpašumu Kauguru pagastā:

–  “Kadiķi 2”, kad.Nr.96620050040, sastāv no divām zemes vienībām ar kad.apz.96620050040, platība 1,6051ha un 96620050041, platība 0,8181ha un divām būvēm, kad.apz.96620050040001 un 96620050040002. Izsoles mērķis – veicināt uzņēmējdarbību, kas saistīta ar ražošanu. Izsoles sākuma cena EUR 7500,00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2019.gada 3.maijam, plkst. 12.00 – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224 – 7.kabinetā.

Izsole notiks 2019.gada 3.maijā, plkst. 14.00 - “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X,  10% apmērā no objekta nosacītās cenas. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  divu nedēļu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums.

Pielikumā izsoles noteikumi.