Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kauguru pagastā „Gaujmala Sapas 44”

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kauguru pagastā. Informācija par atsavināmo Objektu:

Zemes gabals „Gaujmala Sapas 44”, kadastra Nr.9662 006 0127, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0127, platība 0.0434ha.

Izsoles sākuma cena EUR 1800,00 ( viens tūkstotis astoņi simti eiro un 00 centi).

Objekta reģistrācija Zemesgrāmatā: Objekts 1.1.1. punktā reģistrēts Zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības vārda, Valmieras rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kauguru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā  Nr.100000539183

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar Objekta izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo Objektu un ir Izsoles rīkotāju rīcībā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz  Izsoles rīkotājs vai tā nozīmēts pārstāvis: Evija Melngalve-Markitāne, tel. 64220889, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Izsolei var pieteikties līdz 2019.gada 10.aprīlī,  plkst.1200 Izsole notiks Beverīnas novada Kauguru pagastā „Pagastmāja”, 2.stāvā - 2019.gada 10.aprīlī,  plkst.1400

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda Beverīnas novada pašvaldības kontā - LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X AS SEB Banka,  drošības nauda 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas ar atzīmi Gaujmala Sapas 44”, Kauguru pagastā izsoles drošības nauda".

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

Pielikumā izsoles noteikumi.