Par nekustamo īpašumu “Priedaine”-6 un “Pūpoli 1-186” izsoli

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

Kauguru pagastā dzīvokļa īpašumu “Priedaine”-6, kadastra Nr.9662 900 0178, 47,20m2 platībā, sastāvošu no 472/3550 domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0252, dzīvojamās mājas ar kadastra apzimējumu 9662 006 0252 001, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0252 003 un kūts ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0252 002. Izsoles sākuma cena - EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi);

Brenguļu pagastā „Pūpoli 1-186”, kadastra Nr.9646 001 0290, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 001 0290, platība 0.0682ha. Izsoles sākuma cena EUR 1800.00 (viens tūkstotis astoņi simti euro un 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona par īpašumu “Pūpoli 1-186” Zeltīte Munce, tel.64233423. Kontaktpersona par īpašumu “Priedaine”- 6 Romāns Vaščenko, tel.28779104.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Beverīnas novada pašvaldībā, “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru, Beverīnas novads 7.kabinets no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018.gada 26.novembrim, plkst. 12.00.

Nekustamā īpašuma “Priedaine”-6 izsole notiks: “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads – 2.stāvā, 2018.gada 26.novembrī , plkst. 14.00.

Nekustamā īpašuma “Pūpoli 1”-186 izsole notiks: “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads – 2.stāvā, 2018.gada 26.novembrī , plkst. 14.30.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda 10% apmērā no objekta nosacītās cenas Beverīnas novada pašvaldības kontā - LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X AS SEB Banka.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu par objektu “Priedaine”- 6, vienas nedēļas laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā, atrēķinot iemaksāto drošības naudu, vai, ja nosolītājs piedāvāto augstāko summu nevar samaksāt noteiktajā termiņā, var lūgt pagarināt nomaksas termiņu, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 41.panta otrās daļas un 36.panta trešās daļas nosacījumus, ja 1 (vienas) nedēļas laikā no izsoles dienas tiek samaksāts avanss 10 (desmit) % apmērā no piedāvātās augstākās summas.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu par objektu “Pūpoli1”-186, vienas nedēļas laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā, atrēķinot iemaksāto drošības naudu.

Pielikumā izsoles noteikumi – “Priedaine”-6 un “Pūpoli 1-186”.

Informāciju sagatavoja: Beverīnas novada pašvaldība