Par Beverīnas novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli

          Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Trikātas pagastā:

„Smeiļi”, kadastra Nr.9484 004 0118, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 004 0118, platība 0.1566ha, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9484 004 0118 001, kūts ar kadastra apzīmējumu 9484 004 0118 002. Izsoles sākuma cena EUR EUR 3924.00 (trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit četri eiro un 00 centi).

       Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Zeltīte Munce, tel.64233423. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2018.gada 6.novembrim plkst. 17.00 – Brenguļu pagasta pārvaldē  „Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas  nov.

       Izsole notiks 2018.gada 7.novembrī  plkst. 13.00 - Brenguļu pagasta pārvaldē „Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas  nov.

       Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

       Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X,  10% apmērā no objekta nosacītās cenas ar atzīmi: ““Smeiļi”, Trikātas pagastā izsoles drošības nauda”. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  divu nedēļu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

Pielikumā izsoles noteikumi.