Par izsoli Beverīnas novada pašvaldības kustamās mantas cirsmu Brenguļu pagastā

Beverīnas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina pašvaldībai piederošu kustamo mantu cirsmas “Rušas” un “Brenguļu skola” Brenguļu pagastā:

Cirsma Nr.1 “Rušas” (nogabals Nr.50) EUR 39 800.00 ( trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi);

Cirsma Nr.2 “Rušas” (nogabals Nr.52) EUR 24 000.00 (divdesmit četri tūkstoši eiro un 00 centi);

Cirsma Nr.3 “Brenguļu skola” (nogabals Nr.24) EUR 18 900.00 ( astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti eiro un 00 centi);

Cirsma Nr.4 “Brenguļu skola” (nogabals Nr.27) EUR 7800.00 (septiņi tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi);

Cirsma Nr.5 “Brenguļu skola” (nogabals Nr.40) EUR 3000.00 (trīs tūkstoši eiro un 00 centi);

Cirsma Nr.6 “Brenguļu skola” (nogabals Nr.49) EUR 37 800.00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi);

Cirsma Nr.7 “Brenguļu skola” (nogabals Nr.50) EUR 17 800.00 (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi);

Izsoles solis – EUR 500.00 (pieci simti euro, 00 centi) .

Reģistrācijas maksa – EUR 10.00 (desmit euro, 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no kustamās mantas sākumcenas.

Izsoles dalībnieks var piedalīties solīšanā uz jebkuru cirsmu, par katru izsoles objektu nodrošinājuma nauda maksājama atsevišķi. Makājumam jābūt ar norādi “Reģistrācijas maksa par cirsmas “nosaukums” Nr.___izsoli” un “Nodrošinājuma nauda par cirsmas “nosaukums” Nr___ izsoli”.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Beverīnas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009115285, AS “SEB banka” norēķinu kontā: LV71UNLA0050014282726, kods UNLV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Jānis Fūrmani, tel.28665490. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2018.gada 19.septembrim, plkst. 17.00, Beverīnas novada pašvaldībā, “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads.

Izsole notiks: “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads – 2.stāvā, 2018.gada 20.septembrī, plkst. 14:00.

Pielikumā izsoles noteikumi.