Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu kustamo mantu pasažieru autobusu Renalt Master

      Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu kustamo mantu pasažieru autobusu Renalt Master, valsts numurs JF 7303. Autobusa izlaiduma gads 2004.

    

Izsoles sākuma cena EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro, 00 centi).

Izsoles solis – EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 centi) .

Reģistrācijas maksa – EUR 10.00 (desmit euro, 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no kustamās mantas sākumcenas – EUR 100.00 (viens simts eiro un 00 centi).

       Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Automašīnu var apskatīt darba dienās – Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā, par laiku iepriekš sazinoties, ar Beverīnas novada pašvaldības Kauguru pagasta saimniecības daļas vadītāju – Sergeju Melngāršu, tel.26351387.

Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2018.gada 17.jūlijam, plkst. 12.00, Beverīnas novada pašvaldībā, “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads.

       Izsole notiks: “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads – 2.stāvā, 2018.gada 17.jūlijā, plkst.14.30.

Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Beverīnas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009115285, AS “SEB banka” norēķinu kontā: LV71UNLA0050014282726. Makājumam jābūt ar norādi “Reģistrācijas maksa par autobusa Renault Master izsoli” un “Nodrošinājuma nauda par autobusa Renault Master izsoli”.

 

 Izsoles noteikumi.

 Izsoles iesnieguma veidlapa.