Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu kustamo mantu vieglo automašīnu Opel Zafira

       Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu kustamo mantu vieglo automašīnu Opel Zafira, valsts numurs FT 1672. Automašīnas izlaiduma gads 2006.

    

Izsoles sākuma cena EUR 500.00 (pieci simti euro, 00 centi).

Izsoles solis – EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 centi) .

Reģistrācijas maksa – EUR 10.00 (desmit euro, 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no kustamās mantas sākumcenas – EUR 50.00 (piecdesmit eiro un 00 centi).

       Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Automašīnu var apskatīt darba dienās – Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā, par laiku iepriekš sazinoties, ar Beverīnas novada pašvaldības Kauguru pagasta saimniecības daļas vadītāju – Sergeju Melngāršu, tel.26351387.

Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2018.gada 17.jūlijam, plkst. 12.00, Beverīnas novada pašvaldībā, “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads.

       Izsole notiks: “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads – 2.stāvā, 2018.gada 17.jūlijā, plkst.14.00.

Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Beverīnas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009115285, AS “SEB banka” norēķinu kontā: LV71UNLA0050014282726. Makājumam jābūt ar norādi “Reģistrācijas maksa par automašīnas Opel Zafira izsoli” un “Nodrošinājuma nauda par automašīnas Opel Zafira izsoli”.

 Izsoles noteikumi.

 Izsoles iesnieguma veidlapa.