Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu kustamo mantu cirsmu “Rušas”, Brenguļu pagastā

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu kustamo mantu cirsmu “Rušas”, Brenguļu pagastā.

     

       Cirsmas “Rušas” platība 2.89ha, ar 1113.87m3 krāju. Izsoles sākuma cena EUR 43400.00 (četrdesmit trīs tūkstoši četri simti euro, 00 centi).

Izsoles solis – EUR 500.00 (pieci simti euro, 00 centi) .

Reģistrācijas maksa – EUR 10.00 (desmit euro, 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no kustamās mantas sākumcenas – EUR 4340.00 (četri tūkstoši trīs simti četrdesmit eiro un 00 centi).

       Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Jānis Fūrmani, tel.28665490. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2018.gada 17.jūlijam, plkst. 12.00, Beverīnas novada pašvaldībā, “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads.

       Izsole notiks: “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads – 2.stāvā, 2018.gada 17.jūlijā, plkst.15.00.

Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Beverīnas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009115285, AS “SEB banka” norēķinu kontā: LV71UNLA0050014282726. Makājumam jābūt ar norādi “Reģistrācijas maksa par cirsmas “Rušas” izsoli” un “Nodrošinājuma nauda par cirsmas “Rušas” izsoli”.

Cirsmas izstrāde jāveic līdz 20.08.2018.

 Izsoles noteikumi.

 Izsoles iesnieguma veidlapa.