Par Beverīnas novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus Brenguļu pagastā:

  1. „Svīres”, kadastra Nr. 9646 006 0072, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 006 0072, platība 0.6285ha. Izsoles sākuma cena EUR 3847.00 (trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi eiro un 00 centi). Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis –savrupmāju apbūve;
  2. „Skaras”, kadastra Nr. 9646 006 0079, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 006 0079, platība 0.5701ha. Izsoles sākuma cena EUR 3568.00 (trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi eiro un 00 centi).  Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis–savrupmāju apbūve;
  3. Mazozoliņi”, kadastra Nr. 9646 003 0329, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 003 0329, platība 0.91ha. Izsoles sākuma cena EUR 3206.00 (trīs tūkstoši divi simti seši eiro un 00 centi). Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis –viensētas veidošana.

        Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Zeltīte Munce, tel.64233423. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2017.gada 4.augustam plkst. 12.00 – Brenguļu pagasta pārvaldē  „Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas  nov.

       Izsole notiks 2017.gada 4.augustā plkst. 14.00 - Brenguļu pagasta pārvaldē „Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas  nov.

       Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

       Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda Beverīnas novada pašvaldības kontā - LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X AS SEB Banka,  drošības nauda 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas ar atzīmi: “Svīres”, Brenguļu pagastā izsoles drošības nauda, “Skaras”, Brenguļu pagastā izsoles drošības nauda, „Mazozoliņi”, Brenguļu pagastā izsoles drošības nauda". Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  divu nedēļu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par Objekta pirkšanu 100% apmērā.