Integrētās Attīstības programmas izstrāde ir procesā

aptauja AP 8nov2018

Jau septembra vidū informējām, ka Beverīnas novada pašvaldība uzsāk Integrētās Attīstības programmas (IAP) izstrādi. Ir jāveic jauna IAP izstrāde, jo esošās darbības termiņš noslēdzas. Jaunā programma ir paredzēts izstrādāt līdz nākamā gada februārim. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, un tā izstrādes mērķis ir veidot pamatu Beverīnas novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.

Ikvienam bija iespēja piedalīties kādā no sešām sektoriālajām darba grupām, kas bija paredzētas uzņēmumu un zemnieku saimniecību, nevalstisko organizāciju un iniciatīvu grupu pārstāvji, izglītības iestāžu un jauniešu, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu, kultūras, mākslas, sporta, tūrisma, pašvaldības domes komiteju, komisiju, administrācijas, juridiskās un finanšu nodaļas pārstāvjiem. Notika arī trīs teritoriālās darba grupas katrā no pagastiem.

No oktobra internetā ir pieejamas divas aptaujas anketas – novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuras ikvienam ir pieejamas līdz 20.decembrim.

Nākamā aktivitāte, kas ir paredzēta pēc anketēšanas, būs iespēja piedalīties publiskajā apspriešanas sanāksmēs, kas notiks katrā no novada pagastiem.

Aicinām sekot līdzi pašvaldības mājaslapā sadaļā “Pašvaldība” -> “Integrētās Attīstības programma 2019-2024” par publiskām apspriešanām, kā arī par novada iedzīvotāju un uzņēmēju anketēšanu norisi.

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša