Par kokmateriālu izvešanu

Nelielais sals ir devis iespēju mežu īpašniekiem izzāģēt plānotās cirsmas savos īpašumos, tomēr daudzviet tiek konstatētas situācijas, kas norāda uz nepilnībām šo darbu plānošanā un saskaņošanā. Ir atšķirīgas intereses zemes, māju īpašniekiem un mežu izstrādātājiem.

Aktuāls piemērs tam ir konflikta attiecības starp meža izstādātājiem un māju īpašniekiem Kauguru pagasta Riestapurva masīvā. Meža īpašniekiem un izstrādātājiem ir svarīgi mežu ātri nocirst un izvest, bet servitūtu ceļu un zemes īpašniekiem - saglabāt savu kopto ceļu tehnisko stāvokli. Tas pats attiecās uz lauksaimnieniecības zemi un meža ceļus, kurus šķērso izvešanas maršruti. Šo iemeslu dēļ ir svarīgi meža izstrādātājiem noslēgt vienošanos vai parakstīt līgumus ar servitūtu ceļu lietotājiem un zemes īpašniekiem.

Šāda vienošanās, kurā būtu minēti izvešanas termiņi un apstākļi, minimāli ietekmētu ceļu un zemes bojāšanu.

Ceļu servitutu tiesības  mūsu valstī regulē Civillikums (no 1158. līdz 1160.pantam (vairāk lasi: http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums).

Saskaņā ar šo likumu servitūts ir likumīgs, ja tas ir noslēgts līguma vai tiesas ceļā  un nostiprināts Zemesgrāmatā. Ja zemes īpašnieks vai meža īpašnieks, kuram ir vajadzīgas šīs servtūta tiesības, šādas procedūras nav veicis, ir jāslēdz vienošanās vai saistību raksts ar zemes īpašnieku, kura zeme tiek šķērsota. Saistību rakstā var paredzēt  drošības naudas iemaksu zemes īpašniekam, gadījumā, ja kokmateriālu izvedējs nesalabo (arī pļavu, aramzemi un mežu) ceļu. Šāda saistību raksta paraugu zemes īpašnieki var saņemt pašvaldībā.

  Tomēr zemes un servitūta ceļu īpašnieki nevar pilnībā aizliegt kokmateriālu izvešanu pa viņu īpašumiem. Aizliegt to darīt var tikai noteiktā periodā, piemēram, šķīdoņa laikā. Ir svarīgi panākt šīs vienošanās savstarpējā ceļā, jo citādāk meža izstrādātāji un īpašnieki varēs personu iesūdzēt ceļā par zaudējumu radīšanu.

Tāpēc, lūdzu, reizē ar meža izstrādes dokumentiem, kārtojiet arī meža izvešanas noteikumus ar kaimiņu zemes īpašniekiem. Turpmāk pašvaldības pagastu saimniecības vadītāji neapstiprinās atļaujas izvest kokmateriālus pa pašvaldības ceļiem, ja nebūs saskaņojums ar servitūta ceļa zemes īpašniekiem, kuru zemes šķērso izvešanas ceļš.

Meža izstādātājiem, kuru izvedējtraktori gan mežā, gan meža celiņos veido lielas risas, tās būtu jānolīdzina, jo pa mežu ir jāpārvietojas cilvēkiem un tehnikai, kā arī ugunsdzēsības tehnikai.

Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Māris Zvirbulis