Godinot "Beverīnas lepnumu 2016"

 Novembra sākumā notika balvas “Beverīnas lepnums” apbalvošanas komisijas sēde. Pamatojoties uz izvērtēšanas komisijas sēdes protokolu, Beverīnas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē nolēma balvu “Beverīnas lepnums 2016” piešķirt:

1. Nominācijā "Sabiedriskajā darbā, pašvaldības vai valsts pārvaldes darbā" Jānim Kivilandam - par ieguldījumu sabiedriskajā un pašvaldības darbā.

2. Nominācijā "Uzņēmējdarbībā, lauksaimniecībā, veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē" Inesei Veršelo - par ieguldījumu veselības aprūpē.

3. Nominācijā "Izglītībā, kultūrā, sportā" Edītei Puķītei - par sasniegumiem izglītībā.

       Balva "Beverīnas lepnums 2016" tiks pasniegta valsts svētku pasākumā, kas notiks Brenguļos 2016.gada 18.novembrī plkst.19.00. Tiks pasniegti atzinības raksti - Zandai Žentiņai, Dacei Sēnei, Jānim Jākabsonam un pateicības raksti - Kazimiram Ločmelim, Valentīnai Roziņai, Verai Bērziņai, Dzintrai Sijātei,  Ivaram Ozoliņam un Lianai Ozoliņai.

       Par godu valsts svētkiem, 17.novembrī notiks svinīgais pasākumā Trikātā, kur pateicības raksti tiks pasniegti – Ingai Boškinai, Santai Paeglei, Naurim Šustikam, Marutai Ģingulei, Sarmītei Kanašniecei, Maijai Ingelevičai, Agitai Pētersonei, Ilzei Ciguzei, Ivetai Ābramai, Solvitai Strautiņai, Guntaram Purgalim, Evitai Kaķītei-Brasai, Dailai Ielītei, Ivetai Vilkai un Inesei Krūmiņai.