PAR ATBALSTU PAŠVALDĪBAS GRANTSCEĻU UZLABOŠANAI

         Lauku atbalsta programma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” paredz sniegt atbalstu pašvaldību grantsceļu būvniecībai vai pārbūvei. Šajā pasākumā Beverīnas novada pašvaldībai ir paredzēts publiskais finansējums 580 000 EUR apmērā. Šis finansējums jāapgūst līdz 2019.gada 1.decembrim.

         Programma paredz atbalstīt pašvaldību grantsceļu izbūvi un pārbūvi, atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm. Prioritāri tiks atbalstīti grantsceļi, kas veicinās lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspēju pašvaldības teritorijā.

     Saskaņā ar 18.08.2015. MK noteikumiem Nr.475 ““Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”” pirms projekta iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, grantsceļi tiks izvērtēti atbilstoši apstiprinātiem kritērijiem un būs notikusi projektā ietverto objektu apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem.

       Beverīnas novada pašvaldība ir izstrādājusi šo kritēriju projektu un pirms to apstiprināšanas domē aicina ar tiem iepazīties novada uzņēmējus. Novada dome aicina vietējos uzņēmējus un ik vienu interesentu aktīvi piedalīties objektu un kritēriju apspriešanā.

Tikšanās ar Brenguļu pagasta uzņēmējiem notiks 2016.gada 9.martā plkst.16.00 “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads.

Tikšanās ar Kauguru pagasta uzņēmējiem notiks 2016.gada 10.martā plkst.16.00 “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads.

Tikšanās ar Trikātas pagasta uzņēmējiem notiks 2016.gada 11. martā plkst. 16.00 Nākotnes iela 3, Trikāta, Trikātas pagasts, Beverīnas novads (Pagasta ēkā).

Atlases kritēriju projekts.