Pieņemts Beverīnas novada 2016. gada budžets

Beverīnas novada pašvaldības 2016. gada budžets ir veidots, sabalansējot ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Kā galvenās 2016. gada budžeta prioritātes ir ceļi, izglītība, sociālie jautājumi un tautsaimniecība.
Tiks turpināta 2015. gadā uzsāktā ģimeņu atbalsta programma, nodrošinot brīvpusdienas 5. - 9.klases skolēniem, pašvaldības autotransporta pārvadājumus vai biļešu atmaksu nokļūšanai uz novada pamatizglītības iestādēm, kā arī daļēju ceļa izdevumu apmaksu interešu izglītības iestāžu apmeklējumiem.
2016.gadā plānots turpināt pilnveidot novada izglītības iestādes, paredzot būtiskus ieguldījumus mācību līdzekļu nodrošinājumā, inventārā, kā arī remontdarbos. PII „Pasaciņa” tiks mainīts grīdas segums 4.grupiņā, remontēta 2.grupiņas rotaļu telpa, gaiteņa daļa un aprīkota ar sadzīves tehniku veļas telpa. Trikātas pamatskolā tiks remontēta viena kāpņu telpa, uzstādīts žogs bērnu rotaļu laukumam un mainīts apgaismojums mācību kabinetos, rekonstruēts cietā kurināmā apkures katls, kā arī izveidota veļas telpa. Brenguļu sākumskolā remontēs 2.stāva gaiteņus un izveidos veļas telpu, rotaļu laukumā izbūvēs nojumi. J. Endzelīna Kauguru pamatskolā remontēs angļu valodas, ģeogrāfijas un direktora vietnieku kabinetus. Ir atvēlēts finansējums skolas sporta laukuma rekonstrukcijai.
Paredzēts izveidot jaunu autobusu pieturu Brenguļu pagastā ar apgaismotu gājēju celiņu no Sporta centra “Kaimiņi” stāvlaukuma līdz Brenguļu sākumskolai.
Turpināsies 2015. gadā uzsāktā apgaismojuma izbūve Kauguru ciemā. Trikātas ciemā paredzēts valsts autoceļa (V262) Trikāta – Kaupi sākumposmā turpināt izbūvēt ielu apgaismojumu, saskaņojot ar autoceļa īpašnieku.
Mūrmuižas ciemā paredzēta centralizētās apkures sistēmas biokurināmā apkures katla automātikas un vadības iekārtas rekonstrukcija, viena posma siltumtrases rekonstrukcija, uzstādīs 2015. gadā iepirkumā iegādāto granulu apkures katlu Trikātā, veiks uzlabojumus ūdenssaimniecībā Trikātas ciemam, uzstādīs ūdens atdzelžošanas sistēmu un uzsāks komunikāciju rekonstrukciju Līču ciemā.
Katrā novada pagastā remontēs pašvaldībai piederošo dzīvojamo fondu. Brenguļu ciemā rekonstruēs attīrīšanas iekārtas, uzlabojot to darbību un pievienos papildus lietotājus. Pašvaldība ieguldīs finanšu līdzekļus pašvaldībai piederošo mežu atjaunošanā.
Budžetā paredzēti finanšu līdzekļus līdzfinansējumiem biedrībām, kultūras iestāžu iesniegtajiem projektiem biedrībā Ziemeļgauja, Radošās apvienības Beverīnas raksti mūzikas diskā “Laika vīri pie zemes”, kuru ierakstījusi bijusī tautas mūzikas kapella “Abulmalas Burlakas”. Sporta centram “Kaimiņi” iegādāsies jaunu un atjaunos esošo sporta inventāru.
Beverīnas novada pašvaldība turpina iesākto atbalstu projektam “Sabiedrība ar dvēseli”, piešķirs līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un veicinās tūrisma attīstību. Paredzēti finanšu līdzekļi kopdarbības sekmēšanai un biedrību līdzfinansējumiem.
Viena no galvenajām prioritātēm ir pašvaldības autoceļu un tiltu sakārtošana, kur paredzēta liela daļa finanšu līdzekļu gan no pamatbudžeta, gan no speciālā budžeta. Pašvaldība plāno uzsākt ūdenstilpņu apsaimniekošanu pašvaldības teritorijā.
2016. gada ieņēmumu prognoze pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms plānots 3 045 581 EUR.
Beverīnas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu galvenais avots ir nodokļu ieņēmumi. Ienākumu nodoklis 2016.gadā ir plānots 1 690 624 EUR apmērā, kas veido 56 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. Būtisks ieņēmumu avots ir valsts budžeta transferti, kas veido otro būtiskāko pašvaldības ieņēmumu daļu – valsts budžeta mērķdotācijas – 24 % no kopējiem ieņēmumiem. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2016. gadā plānoti 221 686 EUR apmērā, kas veido trešo būtiskāko pašvaldības ieņēmu avotu un sastāda 7 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem.
Visi pārējie 2016. gada budžeta ieņēmumi veido tikai 13 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem, no tiem lielāko apjomu sastāda ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 130 000 EUR apmērā.
Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2016. gadam plānots 3 180 214 EUR apmērā
Pašvaldības un valsts deleģētās pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Beverīnas novada pašvaldība, izņemot būvvaldes un izglītības pārvaldes funkcijas, kuras veic Kocēnu novada attiecīgās institūcijas. Šo funkciju īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Beverīnas novada pašvaldības nolikumu nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība, Dzimtsarakstu nodaļa un citi centrālās administrācijas speciālisti, Vienotais klientu apkalpošanas centrs. Minēto izdevumu nodrošināšanai paredzēti 394 097 EUR jeb 13 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Beverīnas novada pašvaldība ir palielinājusi izdevumus teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kas tiek finansēti no pašvaldības rīcībā esošiem naudas pamatbudžeta līdzekļiem – 649 868 EUR, jeb 20 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Pašvaldības finansējums visām izglītības iestādēm atvēlēts – 1 439 554 EUR, jeb 45 % kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Beverīnas novada pašvaldība aizņēmumu pamatsummu atmaksai 2016.gadā tērēs 112 625 EUR.
Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri
No pamatbudžeta līdzekļu atlikuma uz 01.01.2016. 598 605 EUR, Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāna realizācijai paredzēti 2016. gadam 391 000 EUR. Pamatudžeta līdzekļu atlikums uz 31.12.2016. plānots 347 352 EUR, no kuriem 300 000 EUR plānoti Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāna realizācijai 2017. - 2018. gadam, 47 352 EUR nesadalītais atlikums 2016. gadam.
Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta līdzekļu atlikums uz 2016.gada 1.janvāri
Speciālā budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2016. 302 502 EUR, no tā dabas resursu nodokļa ieņēmumi – 137 267 EUR, autoceļu fonda līdzekļu atlikums – 146 236 EUR un pārējo līdzekļu atlikums – 18 999 EUR.
Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2016.gadā
Speciālā budžeta ieņēmumi tiek prognozēti 120 685 EUR apmērā, šajos ieņēmumos ietverti ieņēmumi no pašvaldības autoceļu fonda 100 685 EUR apmērā. Autoceļu fonda plānotie ieņēmumi 2016. gadā ir par 7.9 % vairāk kā 2015.gadā. Speciālā budžeta izdevumi 2016. gadā tiek prognozēti 330 665 EUR apmērā, no kuriem ceļu fonda izdevumi plānoti 260 665 EUR apmērā. Speciālā budžeta līdzekļu atlikums uz 31.12.2016. plānots 162 522 EUR.
Beverīnas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi 2016.gadā
Pašvaldība saņemtos ziedojumus un dāvinājumus uzskaita ieņēmumos atbilstoši ieņēmumu klasifikāciaji un izlieto atbilstoši finansējuma devēja noteiktiem mērķiem.
Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāna realizācijai 2017.-2018.gadam.
Beverīnas novada pašvaldība integrētās attīstības programmas investīciju plāna realizācijai 2017. - 2018. gadam plāno finanšu līdzekļus kopdarbības sekmēšanai, līdzfinansējumus biedrībām. Paredzēti finanšu līdzekļi Mūrmuižas, Līču, Cempu, Trikātas un Ūdriņu ciemā komunikāciju rekonstrukcijai. 2017. - 2018. gadā turpinās Mūrmuižas pagastmājas rekonstrukcijas darbus un veicinās infrastruktūras attīstību. Pašvaldība plāno vērienīgus ieguldījumus vietējo autoceļu sakārtošanā un ielu apgaismojuma rekonstrukcijā nākamos 2 gadus. Izglītībā plāno iegādāties papildus autobusu bērnu pārvadājumiem, veiks PII “Pasaciņa” infrastruktūras rekonstrukciju, Trikātas pamatskolā telpu rekonstrukciju. Nākamos divus gadus plāno sakārtot novada nozīmes meliorācijas sistēmas uzlabošanu. Veiks rekonstrukcijas darbus Trikātas kultūras namā, turpinās plānotā projekta Trikātas Pilskalna un estrādes rekonstrukciju, kā arī Mūrmuižas brīvdabas estrādes un Pekas pilskalna rekonstrukciju. Pašvaldība veiks karjeru ekspluatācijas plānu izstrādi. Plānoti ūdenstilpņu sakārtošanas darbi.
Informācijas avots: 2016. gada budžeta paskaidrojuma raksts