Par 2021. gada budžetu

BNPbudzets2021 infografika

11.februāra domes sēdē tika apstiprināts Beverīnas novada pašvaldības 2021. gada budžets. Kārtējā gada ieņēmumi plānoti 4 569 717 EUR. No kopējiem plānotajiem ieņēmumiem 44% veido nodokļu ieņēmumi, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un dabas resursu nodoklis. 30% no ieņēmumiem veido valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu algām, autoceļiem un dažādām programmām un projektiem. 580 tūkst. EUR plānots iegūt no mežu apsaimniekošanas un īpašumu atsavināšanas, kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai. No citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu sniegšanu plānots iegūt 374 tūkst. EUR, bet par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un īpašumu nomu plānoti 202,5 tūkst. EUR.

Beverīnas novada pašvaldības 2021. gada budžets izstrādāts balstoties uz Beverīnas novada aktualizētā integrētās attīstības programmas investīciju plāna prioritātēm 2019.-2024.gadam. Šā gada budžets īpašs ar to, ka vasarā visticamāk tiks realizēta administratīvi teritoriālā reforma un šie būs pēdējie mūsu pašvaldības plānotie ieņēmumi un izdevumi. Tādēļ ļoti svarīgi ir ieguldīt finanšu līdzekļus infrastruktūras atjaunošanai un inventāra iegādei, lai nākotnē iedzīvotājiem piedāvātie pakalpojumi nepasliktinātos.

  Finanšu līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada, ņemot vērā pandēmijas radītos apstākļus, ir 1 023 366 EUR, kas kopā ar plānotajiem ieņēmumiem ļauj paredzēt izdevumus 5 513 390 EUR apmērā. Kā katru gadu, arī šogad izglītībai plānoti 43% no izdevumiem. Plānoti telpu remonti visās izglītības iestādēs, apkures pārbūve J. Endzelīna Kauguru pamatskolā, sporta halles jumta remonts un skolas fasādes atjaunošana Trikātas pamatskolā. Tāpat kā pēdējos gados, uzmanība tiks veltīta pašvaldības grants autoceļu sakārtošanai. Ņemot vērā interesi par mājokļu būvniecību, tiks izstrādāti tehniskie projekti jaunu ūdenssaimniecības centrālo komunikāciju izbūvei un esošo komunikāciju atjaunošana. Plānota jumtu nomaiņa divām dzīvojamām mājām, turpinās ielu apgaismojuma izbūve Brenguļos, Kauguros, Mūrmuižā un Trikātā pie pamatskolas.

Pamatojoties uz izmaiņām sociālo jautājumu normatīvajā bāzē un ārkārtas situācijai valstī, pieaugs sociālās palīdzības finansējums. Arī šajā gadā tiks saglabāts atbalsts jaunajiem uzņēmējiem, biedrībām un nodibinājumiem un iedzīvotāju iniciatīvu projektiem. Visneskaidrākais ir kultūras pasākumu budžets. Plānoti ir visi ikgadējie lielie novada pasākumi, taču to realizācija atkarīga no epidemioloģiskās situācijas valstī.

Pašvaldības parādsaistības uz 01.01.2021.g. ir 770, 5 tūkstoši EUR, no kā 607,7 tūkst. EUR sastāda aizņēmums centra “Kaimiņi” būvniecībai, 152,8 tūkst. EUR J. Endzelīna Kauguru pamatskolas renovācijai 2007. gadā un šogad 5. martā tiks dzēsts aizņēmums Trikātas pamatskolas sporta halles būvniecībai 9978 EUR.

Šā gada budžetā ieņēmumi par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem ieplānoti 205 tūkst. EUR, tai pašā laikā iedzīvotāju parādsaistības sastāda vairāk kā 60 tūkst. EUR, kā dēļ nav iespējams veikt visus ieplānotos pasākumus, lai sakārtotu ūdenssaimniecību un apkuri. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 01.01.2021. ir 41,4 tūkst. EUR. Kopā tas sastāda vairāk kā simts tūkstoši euro. Šis budžets ir pēdējais, kas tiks ieguldīts mūsu esošā novada pagastu teritorijās, tādēļ aicinājums visiem, kuri nav nokārtojuši savas saistības ar pašvaldību, to izdarīt līdz šā gada 30.jūnijam, lai finanšu līdzekļi tiktu ieguldīti mūsu infrastruktūrā vai mūsu organizētajos pasākumos. Pretējā gadījumā, šie līdzekļi var tikt ieguldīti kādā citā lielā novada teritorijā. Atcerēsimies, ka pakalpojumus esam saņēmuši šeit un izmantojuši mūsu novada infrastruktūru. Pašvaldība sekos līdzi parādsaistību atmaksas procesam un nepieciešamības gadījumā būs spiesta vērsties parādu piedziņas iestādēs.

Lai mums visiem kopā izdodas realizēt visas ieplānotās ieceres!

Informāciju sagatavoja:

Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektore Cilda Purgale