Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos

BeverinasGerbonis

28.01.2021. Beverīnas novada pašvaldības domē pieņemts lēmums Nr.12 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Bīriņi”, “Bīriņi” un “Jaunrūpnieki, Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā”.

Lokālplānojuma mērķis ir plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa no Savrupmāju (ģimeņu māju) apbūves un Tehniskās apbūves teritorijām uz Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritoriju, kā arī mainīt zemes vienības apbūves parametrus, piemērojot tos Izstrādātāja iecerei.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “MNĪP”

Beverīnas  novada pašvaldības domes lēmums

Darba uzdevums

LOK teritorija