2017.gadā paveiktie lielākie darbi pašvaldībā

Egitas rakstam

         2017. gada laikā pašvaldība ļoti lielu finansējumu ieguldīja pašvaldības autoceļu sakārtošanā. Tika atjaunoti grāvji, zāģēti koki un krūmi, vietām uzvests virskārtas grants segums. Ar ES fonda atbalstu kopumā projekta ietvaros tiks pārbūvēti grants ceļi 7.190 km garumā. Šobrīd gan izsludināts tehnoloģiskais pārtraukums, taču darbi tiks atsākti pavasarī. Patlaban tiek sagatavoti projekti šo ceļu rekonstrukcijas 2.kārtai (turpinājums).

Kopā 2017.gada laikā ar pašvaldības finansējumu ir sakārtoti ~18 km pašvaldības autoceļi. Šiem darbiem 2017.gadā ieguldīti aptuveni 110 000 EUR. Katrā pagastā darbus veicam vairākiem ceļiem. Tā, Kauguru pagastā tika uzlabots ceļš Upmaļi-Sālsmīļi 3 km garumā, Austrumi-Kauguri-Robežnieki 2.6 km garumā. Uzsākti, taču vēl nepabeigti darbi ceļam Apvedceļš-Sapas 4.9 km garumā. Brenguļu pagastā tie ir ceļi Brenguļu skola-Gaujaslāči 2.35 km garumā, Saule-Staišas, Staišas-Ķīši-Tīles 5.21 km garumā, savukārt Trikātas pagastā ceļš Vienības-Barīsi 1.79 km un Višķi-Tālava 2.39 km garumā, kā arī ceļš uz Trikātas baznīcu. Ceļu sakārtošanas darbus plānojam veikt pa posmiem katru gadu, jo sakārtota ceļu infrastruktūra ir viens no novada attīstības stūrakmeņiem.

Paralēli darbiem uz ceļiem pabeigti dažādi remonta darbi pašvaldības ēkās. PII “Pasaciņa” 1.stāva gaitenis un vienas grupiņas guļamtelpa tikusi pie gaišām un jaunām telpām, kā arī papildināts rotaļu laukums bērniem. Trikātas pamatskolas pirmsskolas korpusā izremontēta kāpņu telpa un divi gaiteņi, nomainīti gaismekļi klasēs, kā arī rotaļu laukumā uzstādīta jaunas aktivitātes, kur lielu darbu un idejas ieguldījuši bērnu vecāki. Pirmsskolas izglītības telpu sakārtošana ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu mazo bērnu labsajūtu un sajūtu, ka viņi tiek gaidīti, neskatoties uz to, ka dienas laikā šķirti no vecākiem.

            Pilnībā pabeigti uzsāktie remontdarbi Trikātas kultūras namā (nomainīta skatuves grīdas un nokrāsotas sienas, kā arī izremontēta kāpņu telpa un ar to saistītās palīgtelpas doktorāta pusē). Mainīts Mūrmuižas bibliotēkas grīdas segums, kas iepriekš radīja nepatīkamu aromātu. Trikātas bibliotēkā ir pārkrāsotas sienas un sakārtota apkures sistēma. “Leader” projekta ietvaros atjaunota Mūrmuižas estrādes deju grīda.

 Kauguru ciemā ierakts jauns ūdensvads, lai iedzīvotājiem tiktu piegādāts pēc iespējas kvalitatīvāks ūdens. Cempu ciemā ievilkts jauns ūdensvada posms. Mūrmuižā tika rekonstruēts viens posms siltumtrasei, plānojot ik gadu sakārtot kādu no šīs trases posmiem.

Autoceļam Cempi–Ķerves veikta asfalta salaiduma šuves aizpildīšana ar bitumena emulsiju un granīta šķembām, lai novērstu ūdens iekļūšanu zem asfalta seguma, bet Mūrmuižas centrā atjaunots gājēju celiņa posms ar bruģa segumu.

J.Endzelīna Kauguru pamatskolā ir izremontēta daļa internāta guļamtelpu. Sporta laukumā atjaunots tāllēkšanas skrejceliņš un bedre. Brenguļu sākumskolas ēkā izremontēta palīgtelpa un viena no klasēm.

Diemžēl vēl joprojām nav pabeigti darbi pie Trikātas pagasta Ūdriņu ciema ūdensvadu rakšanas darbiem. Darbi apturēti dokumentācijas dēļ. Vēl šim ciemam tiek izstrādāts tehniskais projekts elektroenerģijas tīklu ierīkošanai. 2018. gadā noteikti šie darbi tiks paveikti.

Šobrīd apkures ierīkošanas darbi turpinās Cempu ciema 18 dzīvokļu “Lazdu” mājā apkures ierīkošanā. Pabeigti Brenguļu centrā pieturas izbūves darbi. Lai gan ar lielu kavēšanos, taču beidzos esam saņēmuši “Pagastmājas” rekonstrukcijas projektu. Šobrīd tiek veikta ekspertīze projektam, jo būs nepieciešami ievērojami ieguldījumi.

2017.gadā bija izsludināti divi pašvaldības atbalstīti projektu konkursi mūsu iedzīvotājiem – sabiedriskā labuma projektu konkurss “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” un “Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā – 2017”. Jau otro gadu pašvaldība piedāvāja vasaras nodarbinātības darba vietas novadā deklarētajiem skolēniem. Pirmo gadu pašvaldība pieteicās arī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sniegtajam atbalstam skolēnu vasaras nodarbinātībai, kur pieteiktā projekta ietvaros ieguvām 27 darba vietas bērniem un jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem. 

Pagājušā gadā pirmo reizi novadu centros tika veidotas instalācijas Lieldienās, vasarā, Valsts svētku un Ziemassvētku noskaņās.

Ļoti nozīmīgu lēmumu pašvaldība pieņēmusi izsludinot konkursu par novada karoga izveidi, tādēļ ar idejas apstiprināšanu nevar sasteigt, jo šis būs novadam nozīmīgs simbols.

Arī šajā gadā plānoti nozīmīgi darbi un projekti. Tomēr novada attīstībai nepietiek tikai ar pašvaldības ieguldījumiem un darbiem, nepieciešama arī iedzīvotāju iesaistīšanās un atbalsts. Leposimies ar savu novadu, tā īpašo vietu un vārdu – Beverīna! Tikai mēs paši – iedzīvotāji, esam šī novada sirds.

Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektore Egita Biša