Par Beverīnas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kačori” izsoli

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Trikātas pagastā “Kačori”, kadastra Nr.9484 008 0053. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9484 008 0053, platība 0.2643ha, 9484 008 0057, platība 1.51ha. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 008 0053 atrodas četru dzīvokļu dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 9484 008 0053 001 (platība 253m2), pagrabs ar kadastra apzīmējumu 9484 008 0053 003.

Izsoles sākuma cena noteikta EUR 7000.00 (septiņi tūkstoši euro un 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājaslapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Zeltīte Munce, tel.64233423, Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2021.gada 28.jūnijam, plkst. 12.00, Brenguļu pagasta pārvaldē “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads.

Izsoles objektu var apskatīt darba dienās – par laiku iepriekš sazinoties ar Beverīnas novada pašvaldības Trikātas pagasta saimniecības daļas vadītāju– Hariju Upenieku, tel.20364827.

Izsole notiks 2021.gada 28.jūnijā – plkst.14.00, Brenguļu pagasta pārvaldē “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Pārsolīšanas summa jeb solis – 200.00 (divi simti euro un 00 centi)

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726, 10% apmērā no objekta nosacītās cenas. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot iemaksāto drošības naudu, jāsamaksā augstākā nosolītā cena ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles dienas.

Pielikumā izsoles noteikumi