Par Beverīnas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Tīles” izsoli

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā “Tīles”, kadastra Nr.9646 004 0280, īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 004 0280, platība 1.41ha.

Izsoles sākuma cena EUR 4000.00 (četri tūkstoši euro un 00 centi), solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv.  Objekta apskate iespējama iepriekš sazinoties ar kontakpersonu Zeltīti Munci, tel.64233423.  Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2021.gada 3.februārim, plkst. 12.00, pieteikumus izsolei iesniedz Brenguļu pagasta pārvaldē, adrese “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV- 4245 – 4.kabinetā.

Izsole notiks 2021.gada 3.februārī, plkst. 14.00, Brenguļu pagasta pārvaldē, adrese “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu  pagasts, Beverīnas novads, LV- 4245. – 1.stāvā.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākuma cenas  Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  divu nedēļu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

IZSOLES NOTEIKUMI

Zeltīte Munce tel. 64233423

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.