Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kauguru pagastā “Ciedras”

neBeverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kauguru pagastā “Ciedras”, kad. Nr.96620020743, sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 96620020743, 0,68ha platībā. Izsoles mērķis – viensētas apbūve. Izsoles sākuma cena EUR 2200.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājaslapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: izsoles noteikumiem - Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889, objekta apskatei – Romāns Vaščenko, tel.28779104. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2019.gada 6.jūnijam, plkst. 12.00 – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224 – 7.kabinetā.

       Izsole notiks 2019.gada 6.jūnijā, plkst 14.30 - “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224

       Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

       Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda 10% apmērā no objekta nosacītās cenas  - Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  septiņu dienu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

Pielikumā izsoles noteikumi.