Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā:

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā:

„Ābeles”, kadastra  Nr. 9646 003 0232, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 003 0232, platība 1.1534ha . Izsoles sākuma cena EUR 8000.00 (astoņi tūkstoši  eiro un 00 centi).

        Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Zeltīte Munce, tel.64233423. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2018.gada 1.martam plkst. 12.00 – Brenguļu pagasta pārvaldē  „Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas  nov.

       Izsole notiks 2018.gada 1.martā plkst. 14.00 - Brenguļu pagasta pārvaldē „Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas  nov.

       Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

       Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda Beverīnas novada pašvaldības kontā - LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X AS SEB Banka,  drošības nauda 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas ar atzīmi: “Ābeles” Brenguļu pagastā, izsoles drošības nauda.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  divu nedēļu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par Objekta pirkšanu 100% apmērā.

Nekustamā īpašuma “Ābeles” IZSOLES noteikumi - pielikumā.