Informācija par nomas objektu nekustamo īpašumu Brenguļu pagastā „Jauklejas”

       Beverīnas novada pašvaldība iznomā nekustamo īpašumu  Brenguļu pagastā “Jauklejas”, kadastra Nr.9646 005 0050, zemes vienības kadastra apzīmējums 9646 005 0050, platība 2 ha.

Zemes vienības lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmatojamā zeme.

Nomas maksas sākuma cena  4 % apmērā no attiecīgā gada zemes kadastrālās vērtības.

          Maksimālais iznomāšanas termiņš – pieci gadi ar tiesībām līgumu pagarināt.

          Nomnieks tiks noskaidrots rakstiskā izsolē.

Nomas tiesību pretendentiem jāpiesakās līdz 2018. gada 20.februārim  plkst.13.00, Brenguļu pagasta pārvaldē – adrese „Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads.

Nomas piedāvājumi iesniedzami slēgtā aploksnē ar norādi „Nekustamā īpašuma „Jauklejas” Brtenguļu pagastā rakstiskai izsolei”. Iesniegumā  norādot  iesniedzēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, adresi, norēķinu konta numuru kredītiestādē, piedāvājuma iesniegšanai laiku un piedāvāto summu, kā arī apliecinājumu par piekrišanu izsoles noteikumiem.

Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu. Pieteikumus glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.

Pieteikumu atvēršana 2018. gada 20.februārī plkst.14.00 Brenguļu pagasta pārvaldē. Pieteikumu atvēršana ir atklāta un tos atver iesniegšanas secībā.

Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu.

Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu.