Projektā "Pumpurs" apstiprināts Dodkepu.lv iesniegtais projekts "Kamanu suņu sports kā motivātors Kauguru skolas audzēkņiem”

ProjPumpurs Dod kepu

2021. gada 15. martā Beverīnas novada pašvaldība izsludināja jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumu konkursu mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai projekta PuMPuRS* ietvaros

Projektu pieteikumus varēja iesniegt līdz 30. aprīlim. Beverīnas novadā tika iesniegti 3 dažādi projektu pieteikumi. 7. maija komisijas sēdē izvērtējot visus projektus ar augstāko punktu skaitu tika izvēlēts Dodkepu.lv iesniegtais projekts “Kamanu suņu sports kā motivātors Kauguru skolas audzēkņiem”

Projekta mērķis ir paaugstināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu motivāciju mācīties un veicināt līdzdalību ikdienas dzīvē, sniedzot iespēju ārpus stundu aktivitātēs izglītoties par apkārtējo vidi, izmantojot kamanu suņu sporta elementus.

Projektā kā galvenās aktivitātes, tās iekļaujot vairāku dienu garumā, paredzēta iepazīšanās ar kamanu suņu sportu veidiem un aktīva komunikācija ar apmācītiem Sibīrijas Haskijiem bezsniega apstākļos, praktiska darbošanās ar ekipējumu un kamanu suņiem, jauniešiem izmēģinot dažādus kamanu suņu sporta veidus, praktiska nodarbība ar fizioterapeitu par veselīgu dzīvesveidu, jauniešiem apgūstot pamata iesildīšanās/atsildīšanās vingrinājumus, mācoties tos pielietot, pārgājiens, iedvesmojoši pieredzes stāsti, u.c. aktivitātes.

Projekts norisināsies no 2021. gada 18. jūlija līdz 6. decembrim.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

"PuMPuRS" projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Informāciju sagatavoja:

Jaunatnes lietu speciāliste Ilze Ozola

logoansamblis pumpurs