Darba kārtība domes sēdei 28.06.2021.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2021. gada 28. jūnijā,

plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo J.Fūrmanis un C.Purgale.
 2. Par Beverīnas novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo M.Melngārša.
 3. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2021.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2021 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2021.gada budžetu”” apstiprināšanu. Ziņo S.Karlivāne.
 4. Par Trikātas pamatskolas attīstības plāna 2021./2022.-2023./2024. mācību gadam apstiprināšanu.
 5. Par debitoru parādu izslēgšanu. Ziņo V.Laure.
 6. Par lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu zemesgabalam “Tālavas“ (kadastra apzīmējums 9662 007 0504), Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu. Ziņo C.Purgale.
 7. Par SIA “VALRITO” izbraukuma tirdzniecības atļauju 2021.gadā. Ziņo V.Laure.
 8. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites.Ziņo S.Karlivāne.
 9. Par izmaiņām pastāvīgo komisiju sastāvā. Ziņo V.Laure.
 10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kačori” izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 11. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu Beverīnas novadā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.