Darba kārtība domes sēdei 27.05.2021.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2021. gada 27. maijā,

plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo J.Fūrmanis un C.Purgale.
 2. Par J.Endzelīna Kauguru pamatskolas attīstības plāna 2021.-2024.gadam apstiprināšanu. Ziņo J.Fūrmanis.
 3. Par nomas līgumu slēgšanu Beverīnas novadā. Ziņo J.Fūrmanis.
 4. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu Beverīnas novadā. Ziņo J.Fūrmanis.
 5. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā „Saulītes 58” atsavināšanas cenu. Ziņo V.Laure.
 6. Par pašvaldības nekustamā īpašumu Trikātas pagastā “Kačori” Ziņo V.Laure.
 7. Par pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 8. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites. Ziņo V.Laure.
 9. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu. Ziņo V.Laure.
 10. Par koku ciršanu ārpus meža. Ziņo C.Purgale.
 11. Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”. Ziņo V.Laure.
 12. Par domes priekšsēdētāja J.Fūrmaņa atvaļinājumu. Ziņo V.Laure.
 13. Par Beverīnas novada Sociālā dienesta un Bāriņtiesas iesniegumu. Ziņo J.Fūrmanis.