Izglītības piedāvājums novadā

Informācija drīzumā tiks publicēta par Beverīnas novada izglītības iestāžu piedāvājumu!

Aicinām sekot līdzi jaunākajām aktualitātēm un aktivitātēm no mūsu skolām sadaļā "Izglītība"!

PII "Pasaciņa"

Brenguļu sākumskola

* 010 11111 Pirmskolas izglītības programma, licences numurs V-3996;

* 110 11111 Pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase)izglītības programma,

           licences numurs V-9302;

* 110 115611 Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase)

* Izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,

         licences numurs V-9303

*Iespēja saņemt logopēda palīdzību.

Pirmskolas izglītības grupa “Knīpas un knauķi”(1,5-3 gadi).

Pirmskolas izglītības grupa “Kāpēcīši” (4-6 gadi).

Skola piedāvā:

*Dejot tautisko deju kolektīvā ( 5-6 g. v).

*Dejot 1.-4.klašu tautisko deju kolektīvā.

*Dziedāt1.-4.klašu vokālajā ansamblī.

*Piedalīties “Vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņā” ar futbola spēles elementiem 4-6 g.v. bērniem.

*Piedalīties “Vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņā” ar futbola spēles elementiem

1.-4.klases izglītojamajiem.

Brenguļu sākumskola ir ieguvusi ‘’Veselību veicinošas skolas statusu’’.

Skola piedalās projektos ‘’Skolas piens’’, ’’Skolas auglis’’, ‘’Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā’’, Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’, ’’Džimbas 9 soļu drošības programma’’ pirmskolai un sākumskolai. Arī ar lieliem panākumiem piedalās makulatūras vākšanas akcijā.

Skolā skolēniem ir iespējas paēst pusdienas un launagu, pirmskolai arī paēst brokastis, kuru pagatavošanā tiek izmantoti vietējā lauksaimnieka dārzeņi.

J.Endzelīna Kauguru pamatskola

Trikātas pamatskola