Izglītības piedāvājums novadā

PII "Pasaciņa"

Beverīnas novada pašvaldības Kauguru pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” ir Beverīnas novada pašvaldības dibināta iestāde, kas patstāvīgi organizē pirmsskolas izglītības procesu pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

PII “Pasaciņa” uzņem audzēkņus vecumā no 1,5 gadiem. Darbojas 6 dažādu vecuma bērnu grupas:

1) grupa bērniem vecumā no 1.5 gadiem
2) grupa bērniem vecumā no 2 gadiem
3) grupa bērniem vecumā no 3 gadiem
4) grupa bērniem vecumā no 4 gadiem
5) grupa bērniem vecumā no 5 gadiem
6) grupa bērniem vecumā no 6 gadiem

PII “Pasaciņa” īsteno:

1) vispārējās pirmsskolas izglītības programmu /kods 0101 11 11/
2) speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem /kods 0101 55 11/

PII “Pasaciņa” piedāvā interešu izglītības programmas:

1) rotaļu un danču pulciņš /kods AK060100/
2) dziedāšanas pulciņš /kods AK010600/

Brenguļu sākumskola

* 010 11111 Pirmskolas izglītības programma, licences numurs V-3996;

* 110 11111 Pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase)izglītības programma,

           licences numurs V-9302;

* 110 115611 Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase)

* Izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,

         licences numurs V-9303

*Iespēja saņemt logopēda palīdzību.

Pirmskolas izglītības grupa “Knīpas un knauķi”(1,5-3 gadi).

Pirmskolas izglītības grupa “Kāpēcīši” (4-6 gadi).

Skola piedāvā:

*Dejot tautisko deju kolektīvā ( 5-6 g. v).

*Dejot 1.-4.klašu tautisko deju kolektīvā.

*Dziedāt1.-4.klašu vokālajā ansamblī.

*Piedalīties “Vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņā” ar futbola spēles elementiem 4-6 g.v. bērniem.

*Piedalīties “Vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņā” ar futbola spēles elementiem

1.-4.klases izglītojamajiem.

Brenguļu sākumskola ir ieguvusi ‘’Veselību veicinošas skolas statusu’’.

Skola piedalās projektos ‘’Skolas piens’’, ’’Skolas auglis’’, ‘’Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā’’, Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’, ’’Džimbas 9 soļu drošības programma’’ pirmskolai un sākumskolai. Arī ar lieliem panākumiem piedalās makulatūras vākšanas akcijā.

Skolā skolēniem ir iespējas paēst pusdienas un launagu, pirmskolai arī paēst brokastis, kuru pagatavošanā tiek izmantoti vietējā lauksaimnieka dārzeņi.

J.Endzelīna Kauguru pamatskola

 Informācija drīzumā tiks papildināta!

Trikātas pamatskola, 2020./2021.mācību gads

SKOLA PIEDĀVĀ APGŪT

 • pirmsskolas izglītības programmu bērniem no 1,5 gadu vecuma (kods 01011111)
 • pamatizglītības programmu 1.-9. klasei (kods 21011111)
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 1.-9. klasei (kods 21015611)
 • daudzveidīgas interešu izglītības programmas

SKOLA NODROŠINA

 • pagarināto dienas grupu 1.-4. klašu skolēniem
 • brīvpusdienas 1.-9. klašu skolēniem
 • iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku sporta hallē

Nokļūšanu uz skolu un mājām nodrošina gan VTU, gan novada transports.

Tālruņi uzziņām: 64729203 vai 26548247

UZŅEMŠANAI SKOLĀ nepieciešamie dokumenti:

 • VECĀKU IESNIEGUMS (veidlapa pieejama lietvedībā un skolas mājaslapā)
 • JĀBŪT LĪDZI BĒRNA DZIMŠANAS APLIECĪBAI
 • IEPRIEKŠ IEGŪTĀS IZGLĪTĪBAS (ja ir) APLIECINOŠA DOKUMENTA KOPIJA VAI LIECĪBA
 • PIRMSSKOLAS VECUMA un 1. KLASES BĒRNA MEDICĪNISKĀ KARTE (veidlapa Nr. 026/u)
 • VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀS KOMISIJAS ATZINUMS, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā

Dokumentus var iesniegt skolas lietvedībā “Gaismaskalnā”, Trikātas pagastā katru darba dienu plkst. 8:00-16:00!