Izglītojamo uzņemšana Trikātas pamatskolā 2020./2021.mācību gadā

foto Trikatasskola

SKOLA PIEDĀVĀ APGŪT

 • pirmsskolas izglītības programmu bērniem no 1,5 gadu vecuma (kods 01011111)
 • pamatizglītības programmu 1.-9. klasei (kods 21011111)
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 1.-9. klasei (kods 21015611)
 • daudzveidīgas interešu izglītības programmas

SKOLA NODROŠINA

 • pagarināto dienas grupu 1.-4. klašu skolēniem
 • brīvpusdienas 1.-9. klašu skolēniem
 • iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku sporta hallē

Nokļūšanu uz skolu un mājām nodrošina gan VTU, gan novada transports.

Tālruņi uzziņām: 64729203 vai 26548247

UZŅEMŠANAI SKOLĀ nepieciešamie dokumenti:

 • VECĀKU IESNIEGUMS (veidlapa pieejama lietvedībā un skolas mājaslapā)
 • JĀBŪT LĪDZI BĒRNA DZIMŠANAS APLIECĪBAI
 • IEPRIEKŠ IEGŪTĀS IZGLĪTĪBAS (ja ir) APLIECINOŠA DOKUMENTA KOPIJA VAI LIECĪBA
 • PIRMSSKOLAS VECUMA un 1. KLASES BĒRNA MEDICĪNISKĀ KARTE (veidlapa Nr. 026/u)
 • VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀS KOMISIJAS ATZINUMS, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā

Dokumentus var iesniegt skolas lietvedībā “Gaismaskalnā”, Trikātas pagastā katru darba dienu plkst. 8:00-16:00!