Attālinātais mācību darbs Beverīnas novada izglītības iestādēs

Brenguļu sākumskola

Pirmajā attālinātās mācīšanās laikā organizējām projekta nedēļu, lai saprastu, kā bērniem veiksies ar uzdevumu izpildi, kā veidosies atgriezeniskā saite. Rezultāts bija pozitīvs. Bērni aizrautīgi skatījās filmas, veica praktiskos uzdevumus. Projekta rezultātu bērni filmēja, fotografēja un sūtīja skolotājiem uz tālruni. Turpinot attālinātās mācīšanās procesu, Brenguļu sākumskolas pedagogi sastādīja dienas plānu, kurā paredzēja mācību procesa sadalījumu, tomēr secinājām, ka bērnus nevar ierobežot laika rāmī.

Jāņem vērā, ka arī vecākiem šī ir gluži jauna pieredze, un viņi ir galvenie sākumskolas vecuma bērnu atbalstītāji mājās. Lai neradītu stresu nevienai no izglītības procesā iesaistītajām grupām, uzdevumus plānojām tā, lai tie būtu padarāmi dienas garumā, pieļaujot, ka atsevišķos gadījumos uzdevumu var paveikt līdz nedēļas beigām.

Izziņas procesam izvēlējāmies platformu www.uzdevumi.lv.un www.soma.lv. Turpinām strādāt arī ar mācību grāmatām un uzdevumu burtnīcām. Lai nepārslogotu bērnus, dabas zinības stundās rosinām pētīt apkārtējo dabu, piemēram, pašiem veidot nokrišņu mērītāju un kā īstiem pētniekiem vērot norises apkārtējā vidē, sporta stundu laiku izmantot aktivitātēm svaigā gaisā. Skolotāji regulāri sazinās ar bērniem un viņu vecākiem, lai uzzinātu, kā veicas mācībās, kāds ir noskaņojums, vai uzdevumu apjoms nav par lielu. Bērni ilgojas pēc draugiem, tādēļ mudinām viņus sazvanīties ar klases biedriem.

Skolotāji strādā mājās un meklē visdažādākos uzdevumus, saņem skolēnu sūtītās atbildes, vērtē tās, sniedz pozitīvu un uzmundrinošu atgriezenisko saiti, lai motivētu viņus mācībām. Paralēli sekojam līdzi aktualitātēm, piedaloties vebināros, skatoties tiešraides. Ikdienā saņemam atbalstu no Kocēnu novada Izglītības pārvaldes, kuri mūs informē par vietnēm, kur saņemt informāciju skolotājiem, bērniem un vecākiem.

Šis ir interesants laiks. Ikviens no mums gūst jaunu, vēl nebijušu pieredzi, apgūstam jaunas prasmes un mainām savu domāšanu.

Informāciju sagatavoja:

Brenguļu sākumskolas direktore Sandra Kaufmane

***

J.Endzelīna Kauguru pamatskola

Mācību iestādēs rit piektā nedēļa, kad notiek attālinātais mācību process. Jā, tas ir izaicinājums visiem – skolotājiem, skolēniem un vecākiem.

Skolēni var mācīties bez ierastās skolas kņadas, sev pieņemamā ātrumā, vairāk vingrinoties individuāli, iedziļinoties jautājumos, kas katru interesē. Taču tas nav viegli, trūkst komunicēšana ar draugiem, reizēm arī uzmundrinošs padoms, labs vārds. Īpaša loma ir vecākiem, kas nemitīgi motivē savus bērnus, izplāno regulāru dienas ritmu. Atbalsta, kontrolē, māca, palīdz un uztur saikni ar skolotājiem.

Pedagogiem jauns izaicinājums, darbs norit noteikti daudz ilgāk, darba stundas rit no plkst. 8:00 rītā līdz pat plkst. 23:00 vakarā, dažkārt pat ilgāk. Mūsu pedagogu komanda ir radoša, cenšas izmantot visdažādākās darba metodes. Notiek regulāra informācijas apmaiņa ar skolēniem un vecākiem. Galvenā saziņa notiek e-klasē, e-klases pastā .Skolotāji izmanto dažādas mācību platformas: uzdevumi. lv, soma. lv., socrative, tiešsaistē un TV “’Mana klase”. Skolotāji un skolēni atgriezenisko saiti veic ar dažādiem video materiāliem, balss zvaniem, fotogrāfijām. Mācību vielas skaidrojums pie bērniem nonāk videoformātā un e pasta vēstulē, ka arī sazinoties telefoniski.

Visām klasēm ir izveidotas WhatsApp grupas. Skolotāji cenšas uzdotos uzdevumus veidot dažādus, interesantus, dažbrīd arī grūtus. Tas ir īsts izaicinājums. Atbalstīsim viens otru, sniegsim uzmundrinošus vārdus, dosim pozitīvu enerğijas lādiņu. Mīlēsim viens otru, un mums izdosies!

Informāciju sagatavoja: J.Endzelīna Kauguru pamatskolas

direktora vietniece izglītības jomā Aija Dubova

***

Trikātas pamatskola

Attālināta mācīšanās ārkārtas situācijas laikā ir jauns izaicinājums pedagogiem, skolēniem un bērnu vecākiem. Pedagogi plāno darbu nedēļai, atbilstoši stundu sarakstam. Skolotāji izvēlas sasniedzamos rezultātus, atbilstoši tiem atlasa uzdevumus, meklē videomateriālus, animācijas un citus resursus, lai skolēns atbilstoši savām spējām varētu tos sasniegt. Iespēju robežās skolotāji savstarpēji sadarbojas, plānojot lielāka apjoma darbus vai projekta darbus, lai samazinātu skolēna darba slodzi.

Attālinātās mācīšanās process ir izaicinājums skolotājiem, jo jāizmanto vairāk tehnoloģijas un jāapgūst, to piedāvātās iespējas. Mācību procesā visbiežāk tiek izmantotas platformas www.uzdevumi.lv, www.soma.lv, www.maconis.zvaigzne.lv u.c.. Kocēnu novada domes Izglītības pārvalde ir iegādājusies 62 SIA Uzdevumi.lv PROF licences, lai skolēni, pildot uzdevumus, varētu redzēt ne tikai savas kļūdas, bet arī saņemt skaidrojumu, kā konkrētais uzdevums jāveic un varētu izlasīt arī teorētisko materiālu par attiecīgo tēmu. Skolā tās izmanto 3. – 9. klases skolēni. Šonedēļ sāksim vadīt atsevišķas mācību stundas tiešsaistē. Lielākā daļa skolotāju atzīst, ka visvairāk laika aizņem darbu labošana, kļūdu norādīšana un komentāru rakstīšana, kā arī stundu plānošana un atbilstošu uzdevumu atrašana. Daudz laika paiet komunicējot, sazvanoties, WhatsApp, īsziņas, e-klases pasts, ar skolēniem un viņu vecākiem.

Katru piektdienu skolēnam un viņa vecākiem tiek nosūtīts nākamās nedēļas “Vielas apguves plānojums”, kurā redz, kas un kā jāmācās. Attālinātā mācīšanās ir izaicinājums arī skolēniem, jo jāmācās laika plānošana, pašdisciplīna, mācību un brīvā laika sadalījums, darbu iesūtīšana norādītajā termiņā un lietderīga tehnoloģiju izmantošana. Daļa skolēnu ar šiem izaicinājumiem veiksmīgi tiek galā un jau līdz ceturtdienai iesūta visus nedēļas darbus. Daļa skolēnu atzīst, ka pietrūkst klasesbiedru, skolotāju un klātienes stundas. Daži skolēni minēja, ka, mājās mācoties, ir mazāk stresa.

Esam snieguši palīdzību ar IT nodrošinājumu ģimenēm. Paldies datorspeciālistam Aigaram Einbergam par tehnoloģisko problēmu risināšanu!

Paldies skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem par sapratni, sadarbību un izturību!

Informāciju sagatavoja:

Trikātas pamatskolas direktore Inguna Kondratjeva