Trikātas pamatskola ir uzsākusi dalību Erasmus+ programmas projektā “Spring and Respect will come back”

Erasmus Trikatasksola foto

Trikātas pamatskolas saime, gan skolēni, gan skolotāji, jūtamies priecīgi un lepni, ka mūsu skola ir apstiprināta dalībai starptautiskajā Erasmus+ programmas projektā “Spring and Respect will come back”, Nr. 2019-1-IT02-KA229-063192_5, kurā piedalīsimies kopā ar skolēniem un skolotājiem no citām projekta dalībvalstīm: Itālijas, Polijas, Lietuvas, Rumānijas un Grieķijas laikā no 2019. gada 7. oktobra līdz 2021. gada 6. oktobrim.

Projekta prioritāšu izvēli lielā mērā nosacījušas cilvēces nākotni apdraudošās globālās vides problēmas, politiskās un sociālās krīzes pasaulē.

Piesārņojuma, globālās sasilšanas un dažādu sociālo krīžu izraisīto seku dēļ reāli apdraudēta mūsu bērnu un nākošo paaudžu dzīves iespējas. Mums jāmācās, katram pa sevi un visiem kopā mainīt savus dzīves paradumus un kļūt no “izmešanas sabiedrības” par “ilgākas lietošanas sabiedrību”, mums jāmācās gudri tērēt, gudri iepirkties un gudri izmantot. Mums jāizprot “aprites ekonomikas“ jēga un nozīmīgums, kas paredz izlietoto produktu nevis izmest atkritumos, bet gan pagarināt tā dzīves ciklu, otrreizēji lietojot, pārstrādājot, atjaunojot un izmantojot par izejvielu jaunu produktu ražošanā. Mums katram jāapzinās savas valsts, sava novada aprites ekonomikas iespējas.

Mēs paši esam sabiedrības, vides un dabas sastāvdaļa. Tāpēc otra būtiska projekta prioritāte ir izziņa, cieņa un godbijība pret katru cilvēku un pašam pret sevi; pret savas vides, vēstures un kultūras mantojumu. Tās ir mūsu vērtības, ar kurām, savstarpēji daloties visa projekta ietvaros, mēs aktīvi apzināsim nepieciešamību šo vērtību saglabāšanā un attīstībā. Semināros, darba grupās, konferencēs, apmaiņas braucienos veidosies mūsu tolerance un dziļākā izpratne arī par citu tautu kultūras mantojumu, vēsturi, vidi, dzīvesveidu un paražām; pietāte un cieņa pret atšķirīgo, meklējot tos kopīgos aspektus, kas mūs vieno kā aktīvus pilsoņus vienotā Eiropā.

Projekta gaitā, mēs mācīsimies, analizēsim, diskutēsim, sastādīsim aptaujas lapas, veiksim anketēšanu un rezultātu apkopošanu, pētīsim, secināsim, prezentēsim, apkoposim un publicēsim pētījumu rezultātus. Tā būs lieliska iespēja katram no mums ne tikai uzlabot savas svešvalodu zināšanas un prasmes, bet arī izkopt savas sociokomunikatīvās prasmes: sadarboties daudznacionālā vidē, strādāt komandā, ar cieņu un toleranci izturoties pret atšķirīgo, respektējot katra indivīda viedokli, justies kā neatņemamai daļai no liela veseluma: iekļauti un vienoti bez robežām Eiropā.

Projekta pirmā mobilitāte – skolotāju apmācība – notika no 4. novembra līdz 8. novembrim Rosolini, Sicīlijā. Seminārā piedalījās trīs pedagogi no katras partnerskolas. Tikšanās notika I.C.F. d'Amico Rosolini skolā. Apskatījām skolas mācību telpas un secinājām, ka mūsu skolā mācību telpas ir gaišākas un mājīgākas. Partnerskolu pārstāvji pastāstīja par savu valsti un skolu, kā arī par pieredzi Erasmus+ projektu realizēšanā. Seminārā tika detalizēti plānota projekta turpmākā norise 2019./2020. mācību gadam un katra partnera veicamie uzdevumi, kā arī izstrādāti nepieciešamie dokumenti projekta kvalitatīvai vadībai.

  1. oktobrī apmeklējām Rosolini pašvaldību un tikāmies ar tās mēru Džuzepi Incatasciato. Viņš atzina, ka svarīgi ir runāt ar ģimenēm par projektā iekļautām tēmām, novēlēja izveidot stipru sadarbības komandu.

Projekta viens no virzieniem ir iepazīt katras valsts kultūras mantojumu. Mums bija iespēja doties nelielā ekskursijā uz pilsētām Noto un Modica. Noto atrodas Sicīlijas dienvidaustrumos. Tā pazīstama kā “skaistākā baroka pilsēta Sicīlijā”. Šī vēlīnā baroka pilsēta, kas atrodas Val di Noto ielejā, 2002. gadā tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Modica  ir vēl viena Noto ielejas pilsēta, kura iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma objektu sarakstā. Pilsētas senākā daļa atrodas kalnu nogāzē, tās ēkas ir izvietotas cieši viena pie otras un patiesībā ir seno alu paplašinājums. Ir uzskaitītas apmēram 700 alas, kuras agrāk bija apdzīvotas un mūsdienās ir apskatāmas pilnībā vai iebūvētas jaunajās, modernajās ēkās.

Nākamā mobilitāte notiks no 2. decembra līdz 6. decembrim Tšebiņā, Polijā. Tajā piedalīsies Trikātas pamatskolas divas skolotājas un pieci skolēni. Šajā īsajā laika posmā ir jāpaveic vairāki mājas darbi: jāiekārto “Erasmus stūrītis”, jāuzzīmē projekta LOGO, jāizveido prezentācija par savu valsti un skolu, jāatklāj pagastā kas neredzēts vai aizmirsts (piemineklis, sena dziesma, deja, ēdiens, īpaša vieta, utt.) un jāuzfilmē video, jāsagatavo 5 jautājumi par šo kultūras mantojumu, kurus izmantos Polijā, kopīgi veidojot “Kahoot” digitālo spēli.

Polijā skolēniem būs jāsadarbojas ar pārējo partnerskolu skolēniem, jādiskutē un jāiesaistās dažādās aktivitātēs. Viņi dosies arī ekskursijās, iepazīs Polijas vēsturi, kultūru un arhitektūru.

Projekta aktivitātes un izveidotie materiāli būs ievietoti skolas mājaslapā www.trikatasskola.lv

Informāciju sagatavoja:

Trikātas pamatskolas direktore Inguna Kondratjeva

Programmu līdzfinansē Eiropas Savienība

Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv