Godināti izglītības iestāžu olimpiāžu laureāti un darbinieki Beverīnas novadā

Olimpiazu laureata kopbilde      Piektdien, 19.maijā notika Beverīnas novada izglītības iestāžu olimpiāžu laureātu un darbinieku sveikšanas pasākums, kur godināja 15 skolēnus, 11 pedagogus un 14 skolu darbiniekus no Brenguļu sākumskolas, Trikātas pamatskolas, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa”.

    Par veiksmīgu dalību starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs pateicības saņēma – Trikātas pamatskolas 4.klases skolnieks Arvilds Deduškevičs un Kauguru pamatskolas 8.klases skolniece Sindija Pārupe par dalību vizuālās mākslas olimpiādē, Kauguru pamatskolas skolnieces – Līva Vismane-Ābele un Eva Anna Tūtina par veiksmīgu piedalīšanos ģeogrāfijas komandolimpiādē, 9.klases skolniece Kitija Jolanta Muižniece par iegūto labo rezultātu latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

Protams, lai veiksmīgāk skolēni varētu sagatavoties mācību priekšmetu olimpiādēm, ir vajadzīgs atbalsts un palīdzība no pedagogu puses, tāpēc arī tika godināta latviešu valodas un literatūras skolotāja Aija Dubova no Kauguru pamatskolas un Trikātas pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja Aiga Gartmane.

Skolēni no Beverīnas novada izglītības iestādēm ir saņēmuši arī godalgotas vietas par dalību pilsētas un starpnovadu olimpiādēs. No Kauguru pamatskolas atzinības saņēma – 6.klases skolnieks Jēkabs Pikšēns par iegūto atzinību matemātikas un 3.vietu latviešu valodas un literatūras olimpiādēs, 5.klases skolnieks Niks Kevins Markitāns par iegūto 3.vietu informātikas olimpiādē, 7.klases skolnieks Lauris Ģirts Lācis par iegūto atzinību matemātikas un 2.vietu vēstures olimpiādē, 4.klases skolniece Elēna Krastiņa par iegūto 1.vietu latviešu valodas olimpiādē, bet 8.klases skolniece Līga Ozola par iegūto 1.vietu matemātikas olimpiādē un saņemto atzinību ģeogrāfijas olimpiādē.

            Skolēni ļoti labi ir pierādījuši savas zināšanas pilsētas un starpnovadu olimpiādēs arī no Trikātas pamatskolas, kur 6.klases skolēni – Mareks Markuss Boškins ieguva 3.vietu informātikas olimpiādē, Liene Ielīte 3.vietu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, bet 9.klases skolniece Sabīne Gūtmane ieguva 2.vietu krievu valodas olimpiādē.

Godalogtas vietas olimpiādēs 2016./2017.mācību gadā ieguva astoņi Beverīnas novada Trikātas un Kauguru pamatskolu skolēni. Arī viņu skolotājiem tika izteiktas atzinības par palīdzību sagatavoties un iegūt augstus novērtējumus olimpiādēs. Latviešu valodas un literatūras skolotājām – Ivetai Rambolai (Kauguru pamatskola) un Marutai Ģingulei (Trikātas pamatskola), latviešu valodas skolotājai Jutai Šmitei no Kauguru pamatskolas un Solvitai Strautiņai, kas pasniedz krievu valodu un ģeogrāfiju Trikātas pamatskolā. Pateicības tika pasniegtas arī Trikātas pamatskolas informātikas skolotājai Ingai Boškinai un Kauguru pamatskolas informātikas un vizuālās mākslas skolotājai Ilvai Sēnei.

Varam arī lepoties ar skolēniem, kuri piedalījušies un ieguvuši godalogtas vietas jau Vidzemes un Latvijas valsts mērogā. XX stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa 2016” Trikātas pamatskolas 5.klases skolniece Elīza Evelīna Pētersone. Skolniecei pētniecisko darbu konkursā palīdzēja sagatavoties skolotājas – M.Ģingule un Agita Pētersone. Pirmo vietu Vidzemes reģiona 5.-9.klašu izglītojamo 6.pētniecisko darbu konkursā ieguva Ilze Ielīte, kurai konkursam palīdzēja sagatavoties skolotājas – M.Ģingule un I.Boškina.

Ir nepieciešams novērtēt arī apkārtējo talantus, tāpēc pateicības par ieguldīto darbu tika izsniegtas skolu darbiniekiem – pavārēm Ilzei Jūgai un Mārītei Vikovskai (Trikātas pamatskola), Anitai Stablinievei (Kauguru pamatskola), Larisai Akulovai (PII “Pasaciņa”), pavāres palīdzei un veļas mazgātājai Tatjanai Sovurenkovai (PII “Pasaciņa”), apkopējai Andai Lezdiņai (Brenguļu sākumskola), dārzniecei Silvijai Sermulei (PII “Pasaciņa”), pirmsskolas skolotājai Evijai Pauliņai (Brenguļu sākumskola), skolotāja palīgam Marutai Kazinovskai (Brenguļu pirmsskola), skolotājām – angļu valodas pedgoģei Vinetai Novikai (Kauguru pamatskola) un matemātikas skolotājai Edītei Puķītei (Kauguru pamatskola), kā arī pirmsskolas skolotājām no PII “Pasaciņa”– Ilonai Volkovai, Lindai Bukai un Ievai Cīrulei.

Tika pateikts paldies arī novada izglītības iestāžu vadītājai un direktorēm par mācību gadu, kas ir veiksmīgi noslēdzies – PII “Pasaciņa” vadītājai Inetai Zīderei, Brenguļu sākumskolas direktorei Sandrai Kaufmanei, J.Endzelīna Kauguru pamatskolas direktorei Ivetai Rambolai un Trikātas pamatskolas direktorei Brigitai Avišānei.

Novēlam turpināt tiekties pēc zināšanām, ļauties iedvesmai un būt centīgiem, lai sasniegtu augstus rezultātus!

Vairāk fotogrāfijas: http://www.beverinasnovads.lv/index.php/foto-galerijas/1164-beverinas-novada-skolu-olimpiazu-laureatu-un-skolu-darbinieku-sveiksanas-pasakums

Beverīnas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Marija Melngārša