Ar sauli un prieku sirdī

MatesDienas konc foto

Ģimene – tā ir skaista Dieva dāvana. Par godu Mātes un Ģimenes dienai, 10.maijā, Kauguru kultūras nama saulaini un vasarīgi izgreznotajā zālē notika J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolēnu šī mācību gada pēdējais koncerts. Pirms koncerta katra ģimene saņēma apsveikumu kopā ar pasākuma programmu (skolotājas Vera Bērziņa un Inese Riekstiņa) un varēja aplūkot skolotājas Ilvas Sēnes un viņas audzēkņu rokdarbus.

Sprigani un aizrautīgi dejoja 1.-2.klašu un 3.-9.klašu tautisko deju, kā arī 1.-4.klašu un 6.-9.klašu mūsdienu deju dejotāji (sk. Arta Masele). Kantrī mūzikas stila dejas liegi izdejoja līnijdeju grupas meitenes (sk. Ausma Skrastiņa). Ar skanīgām dziesmām uzstājās gan 1.-4.klašu koris, gan 6 solisti, gan arī viens duets un viens meiteņu trio. Dziedāts tika gan latviski, gan krieviski, gan angliski (sk. Sandris Dubovs). Dieva radīto pasauli izdziedāja un ar kustībām atainoja Kristīgais pulciņš (sk. Līga Gecko). Teātra pulciņš ar 9.klases skolēniem asprātīgi izspēlēja ainiņas “Iz skolas dzīves” (sk. Inga Miruškina). Mūzikas fantāziju pasaulē visus aizveda 5.klases skolēns, nodemonstrējot profesionālu klavierspēli. Sirsnīgi emocionālu noskaņu papildināja skolēnu priekšnesumi, runājot dzejas rindas – veltītas mīlestībai, priekam un ģimenei.

Koncertā dalību ņēma arī skatītāji. “Pasaku pauzē” māmiņām un vecmāmiņām bija jāatmin pasaku nosaukumi, bet tētiem un vectētiņiem “Sporta pauzē” vajadzēja atcerēties Latvijas hokejistu vārdus, jo hokeja skatīšanās ir daudzu ģimeņu kopējs pasākums (sk. Mārīte Bisniece). Patiess prieks, cik erudītas un gudras ir mūsu bērnu ģimenes! Nebija nevienas nepareizas atbildes!

Paldies visiem bērniem, koncerta dalībniekiem, par izturību un centību! Paldies čaklajiem pedagogiem, kuri pamana un palīdz skolēniem attīstīt viņu talantus! Paldies skolas darbiniekiem un kultūras nama vadītājam Alfrēdam Stīpiņam par līdzdarbību koncerta sagatavošanā un norisē!

Paldies skolas direktorei Ivetai par labestību un mīlestību, dāvājot ikvienam saldu pārsteigumu pēc koncerta! Bet vislielākais paldies visiem koncerta apmeklētājiem. Mēs par jums ļoti priecājamies, ka atradāt laiku pabūt kopā ar savu bērnu un mums!

Lai visiem saulaina un priecīga vasara! Izbaudiet to!

Fotogrāfijas no pamatskolas  2019.gada maija fotoarhīva

Informāciju sagatavoja:

J.Endzelīna Kauguru pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Līga Gecko